Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu (PWP) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

Stosowanie Przeciwpożarowych Wyłączników Prądu (PWP) określa "rozporządzenie WT" :

- w oparciu o § 183 ust. 2. - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mamy:

2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.
3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.

Obiekty, w których nie zachodzi obowiązek stosowania PWP (czyli montażu dodatkowych zabezpieczeń) to:
 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne:
- w oparciu o § 4 ust. 2. - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów mamy wyłączenie z obowiązku stosowania PWP w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych:
 
"2. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
1) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej;
2) wyposażają obiekty w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi;"
 
"budynek mieszkalny jednorodzinny" tj. wg. prawa budowlanego:
 
Budynek mieszkalny jednorodzinny – Ustawa prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), art. 3 – budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
 
b) instalacje PV na gruncie (falownik pod modułami) lub falownik (i cała strona DC) montowana na zewnątrz budynku
tak jak w punkcie b)  => definicja PWP stanowi o wyłączaniu napięcia na obwodach wewnątrz => tym samym jeśli falownik jest montowany na zewnątrz nie zachodzi obowiązek montażu dodatkowych aparatów
 
c) obiekty inne o kubaturze strefy pożarowej nieprzekraczającej 1000m3 (strefa to więcej niż sam obiekt - w zależności od wysokości i innych czynników do strefy zalicza się również sąsiadujące obiekty)
- w oparciu o § 183 ust. 2. - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie ma obowiązku stosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Wątek z dyskusją na grupie branżowej:
https://www.facebook.com/groups/grupafotowoltaika/permalink/4399341203431009/